อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์ ณ. 7 สิงหาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์ ณ. 7 สิงหาคม 2563

สถานบันการเงิน

MOR

MLR

MRR

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคาทหารไทย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย  (Prime Rate = 5.75)

5.875

5.820

5.840

5.845

5.950

6.150

8.280

8.050

5.995

5.250

5.250

5.470

5.250

5.580

6.125

8.100

6.750

6.150

5.750

6.220

5.970

5.995

6.050

6.280

8.800

8.0506.245

27 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 515 ครั้ง

Engine by shopup.com