เอกสารที่ควรจัดเตรียม

เอกสารที่ควรจัดเตรียม

ประเภท : บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจที่มี

 • Statement ออมทรัพย์,กระแสรายวัน ที่ใช้ในกิจการย้อนหลัง 1 ปี

 • 50 ทวิ รายปี + ใบเสร็จหรือ ภงด.90

 • ***ผลตรวจเครดิตบูโร

กรณีใช้หลักประกัน

 • สำเนาโฉนดหน้า-หลัง

 • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง,ทด.13

 • แผนที่ตั้งหลักประกัน

กรณี รีไฟแนนซ์

 • สำเนาสัญญาเงินกู้ + สัญญาจำนองจากธนาคารเดิม
 ประเภท : นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)

 • หนังสือรับรอง หจก./บจก. ชุดเต็ม (บอจ. 1-5 ) เซ็นต์ชื่อ+ประทับตรา

 • สำเนา ภ.พ.20 / ใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจที่มี

 • สำเนา ภ.พ.30 + ใบเสร็จย้อนหลัง 12 เดือน

 • Statement ออมทรัพย์,กระแสรายวัน ที่ใช้ในกิจการย้อนหลัง 1 ปี

 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

 • รายงานลูกหนี้คงค้าง

 • รายงานเจ้าหนี้คงค้าง

 • ***ผลตรวจเครดิตบูโรในนามกรรมการ,บริษัท

กรณีใช้หลักประกัน

 • สำเนาโฉนดหน้า-หลัง

 • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง,ทด.13

 • แผนที่ตั้งหลักประกัน

กรณี รีไฟแนนซ์

 • สำเนาสัญญาเงินกู้ + สัญญาจำนองจากธนาคารเดิม


19 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 2079 ครั้ง

Engine by shopup.com